Vocabulary

لغات معادل انگلیسی در امریکایی (English and American Words)

تفاوت میان دو لهجه انگلیسی بریتانیایی و امریکایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) تلفظ برخی کلمات. 2) دیکته برخی کلمات. 3) واژگان. در این بخش با واژگان متفاوت در این دو لهجه آشنا می شوید. در اینجا سعی شده است که لیستی از پرکاربرد ترین کلمات متفاوت به تفکیک حروف الفبا برای آشنایی و استفاده زبان آموزان تهیه شود.British vs American


# British American
1 aerial (radio/TV) antenna
2 American football football
3 anorak parka
4 articulated lorry trailer truck / semi trailer
5 aubergine eggplant
6 autumn fall# British American
1 bank holiday legal holiday
2 bank note bill
3 bap hamburger bun
4 bat (ping pong) paddle
5 bath bathtub
6 bath (v.) bathe
7 bathroom bathroom / restroom / washroom
8 big dipper roller coaster
9 bill check (restaurant)
10 bill/account account
11 billion = million million billion = thousand million
12 biscuit (sweet) cookie
13 black or white?(coffee) with or without?
14 blackleg/scab scab
15 black treacle molasses
16 blind (window) shade
17 block of flats apartment house
18 block of flats apartment building
19 blue jeans dungarees / jeans
20 bomb (success) bomb (disaster)
21 bonnet (car) hood
22 book (v.) make reservation
23 boot (car) trunk
24 bootlace / shoelace shoestring
25 bowler / hard hat derby
26 braces suspenders
27 break (school) recess
28 briefs / underpants shorts / jockey shorts
29 broad bean lima bean
30 bureau de change currency exchange
31 butter muslin / cheese cloth cheese cloth


# British American
1 candy floss cotton candy
2 caravan trailer
3 caretaker / porter janitor
4 car park parking lot
5 catapult slingshot
6 cattle grid Texas gate
7 centre (city/business) downtown
8 central reservation median strip / divider
9 chairman (business) president
10 chemist druggist
11 chemist’s shop pharmacy / drugstore
12 chest of drawers dresser / bureau
13 chips French fries
14 cinema movie house / theater
15 class / form (school) grade
16 cloakroom check room
17 cloakroom attendant hat check girl
18 clothes peg clothes pin
19 conscription draft
20 contraceptive / condom rubber
21 convoy caravan
22 cooker stove
23 corn flour corn starch
24 corporation / local authority city / municipal government
25 cot/crib crib
26 cotton thread
27 cotton reel spool
28 cotton wool cotton batting
29 courgette zucchini
30 court shoe pump
31 cream cracker soda cracker
32 crisps chips / potato chips
33 cul-de-sac dead end
34 cupboard closet
35 curtains drapes


# British American
1 desiccated (coconut) shredded
2 director (company) manager
3 directory enquiries information assistance
4 directory enquiries directory assistance
5 district precinct
6 diversion detour
7 drain (indoors) sewer pipe
8 draper drygoods store
9 draught excluder weather stripping
10 draughts checkers
11 drawing pin thumb tack
12 dressing-gown bathrobe
13 dual carriageway divided highway
14 dummy pacifier
15 dungarees overalls
16 dustbin / bin garbage can / trash can
17 dynamo generator


# British American
1 eiderdown comforter
2 state agent realtor
3 estate car station wagon


# British American
1 fair (fun) carnival
2 filling station / petrol station gas station
3 film movie
4 first floor second floor
5 fish slice spatula/egg lifter
6 fitted carpet wall to wall carpet
7 flannel wash cloth
8 flat apartment
9 flex electric cord / wire
10 fly-over overpass
11 fortnight two weeks
12 foyer lobby / foyer
13 full stop (punctuation) period
14 funny bone crazy bone


# British American
1 gallery (theatre) balcony
2 gangway aisle
3 gaol jail
4 garden yard
5 gear lever gear shift
6 giddy dizzy
7 give a bell(to phone) give a buzz
8 goods truck (railway) freight truck
9 goose pimples goose bumps
10 gramophone / record player phonograph / record player
11 greenfingers green thumb
12 grill (v.) broil
13 guard (railway) conductor
14 gym shoes / plimsolls sneakers / tennis shoes
15 tennis shoes / trainers sneakers / tennis shoes


# British American
1 hair grip / kirby grip bobbie pin
2 handbag purse / pocket book
3 hardware housewares
4 headmaster / mistress principal
5 hire purchase installment plan
6 holiday vacation
7 homely (=pleasant) homely (=ugly)
8 hoover (n.) vacuum cleaner
9 hoover (v.) vacuum
10 housing estate sub-division


# British American
1 ice / sorbet sherbet
2 iced lolly popsicle
3 icing sugar powdered sugar
4 icing sugar confectioner’s sugar
5 identification parade line-up
6 immersion heater(electric) water heater
7 interval intermission
8 ironmonger hardware store


# British American
1 jab (injection) shot
2 joint (meat) roast
3 jug pitcher
4 jumper / sweater / pullover sweater / pullover


# British American
1 kiosk/box (telephone) telephone booth
2 kipper smoked herring
3 knickers (girl’s) underwear / panties
4 knock up (tennis) warm up
5 knock up (call from sleep) (slang) to get a woman pregnant


# British American
1 label tag
2 larder pantry
3 lavatory / toilet / w.c. / loo john / bathroom / washroom
4 lay-by pull-off
5 leader(leading article in newspaper) editorial
6 leader(1st violin in orchestra) concert master
7 left luggage office baggage room
8 let lease / rent
9 level crossing (railway) grade crossing
10 lift elevator
11 limited (company) incorporated
12 lodger roomer
13 lorry truck
14 lost property lost and found


# British American
1 mackintosh raincoat
2 made to measure custom made
3 managing director/MD general manager
4 marrow squash
5 methylated spirits denatured alcohol
6 mileometer odometer
7 motorway freeway/throughway
8 motorway super highway


# British American
1 nappy diaper
2 neat (drink) straight
3 net curtains sheers / under drapes
4 newsagent news dealer / news stand
5 nought zero
6 noughts and crosses tic-tac-toe
7 number plate license plate


# British American
1 off license / wine merchant liquor store
2 oven cloth / gloves pot holder / oven mitt
3 overtake (vehicle) pass


# British American
1 pack (of cards) deck
2 packed lunch sack lunch / bag lunch
3 panel beater body shop
4 pants (boy’s underwear) shorts / underwear
5 paraffin kerosene
6 parcel package
7 pavement/footpath sidewalk
8 personal call person-to-person call
9 petrol gas / gasoline
10 pillar box / letter box mail box
11 plaster / elastoplast bandaid
12 post mail
13 postal code zip code
14 postman mailman / postman
15 postponement raincheck
16 pram baby carriage / baby buggy
17 prison penitentiary
18 public convenience bathroom / restroom / washroom
19 public school private school
20 pudding dessert
21 purse change purse
22 pushchair stroller
23 put down / entered(goods) bought / charged
24 put through (telephone) connect


# British American
1 queue (n.) line
2 queue (v.) stand in line / line up


# British American
1 rasher (bacon) slice
2 reception (hotel) front desk
3 receptionist desk clerk
4 return ticket round trip ticket
5 reverse charges call collect
6 reversing lights back up lights
7 ring up / phone call / phone
8 roof/hood (car) top
9 roundabout (road) traffic circle
10 rubber eraser
11 rubbish garbage / trash


# British American
1 saloon car sedan
2 scribbling pad / block scratch pad
3 sellotape scotch tape
4 semi-detached duplex
5 semolina cream of wheat
6 shattered exhausted
7 shop assistant sales clerk / sales girl
8 sideboard buffet
9 sideboards (hair) sideburns
10 silencer (car) muffler
11 single ticket one way ticket
12 sitting room living room
13 living room living room
14 lounge living room
15 drawing room living room
16 skipping rope jump rope
17 skirting board baseboard
18 sledge / toboggan sled
19 smalls (washing) underwear
20 sofa davenport / couch
21 solicitor lawyer / attorney
22 sorbet sherbet
23 spanner monkey wrench
24 spirits (drink) liquor
25 spring onion scallion / green onion
26 staff (academic) faculty
27 stalls (theatre) orchestra seats
28 stand (for public office) run
29 standard lamp floor lamp
30 state school public school
31 sellotape adhesive tape
32 stone (fruit) pit
33 surgery(doctor’s / dentist’s) office
34 surgical spirit rubbing alcohol
35 suspender belt garter belt
36 suspenders garters
37 swede turnip / rutabaga
38 sweet corn corn
39 sweet shop / confectioner candy store
40 sweets / chocolate candy
41 Swiss roll jelly roll


# British American
1 tadpole pollywog
2 tap faucet
3 teat (baby’s bottle) nipple
4 tea trolley tea cart
5 telegram wire
6 telephone box phone booth
7 term academic (3 in a year) semester(2 in a year)
8 tights pantyhose
9 time-table schedule
10 tin can
11 tip (n. and v.) dump
12 torch flashlight
13 traffic lights stop lights
14 traffic lights stop signals / traffic signals
15 trousers pants / slacks
16 truncheon (police) night stick
17 trunk call / long distance long distance call
18 tube / underground subway
19 turnover sales / revenue
20 turn-ups (trousers) cuffs (pants)


# British American
1 undergraduates: - 1st year - freshman
2 undergraduates: - 2nd year - sophomore
3 undergraduates: - 3nd year - junior
4 undergraduates: - 4nd year - senior
5 unit trust mutual fund