Speaking

اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

منظور از عبارات کاربردی آن دسته از کلمات، اصطلاحات و جملاتی هستند که یاد گیری آنها به دلیل متداول بودن می تواند در صحبت کردن به زبان آموزان کمک کند. این گروه از عبارات در این بخش به تفکیک سطح کتابهای American English File به همراه نمونه مکالمه صوتی جهت استفاده زبان آموزان قرار داده شده است.