Speaking

تمرین های کمکی برای تقویت Speaking زبان انگلیسی

در این بخش برای هر یک از کتاب های American English File شامل book 1 , Starter و book 2 سوالات متعددی متناسب با موضوعات ، مفاهیم ، لغات و ساختار های کتاب به تفکیک هر درس طراحی شده است که می تواند در راستای تقویت مهارت صحبت کردن زبان آموزان نقش موثری ایفا کند.