Reading

کتابهای کمکی برای تقویت Reading زبان انگلیسی

مجموعه ي کتاب هاي Inside Reading در چهار سطح، زبان آموزان را جهت درک متون آکادميک با يادگيري واژگان کليدي موجود در ليست لغات دانشگاهي آماده مي سازد. هر درس در اين مجموعه شامل دو متن جالب (reading) در زمينه متون آکادميک، مهارت هاي خواندن (reading skills) مرتبط با دروس آکادميک و لغات برگرفته از ليست کلمات آکادميک مي باشد.