Listening

کتابهای کمکی Listening زبان انگلیسی

این بخش شامل کتاب های جهت تقویت مهارت شنیداری در سه لهجه آمریکایی، بریتانیایی و استرالیایی می باشد. در بخش لهجه امریکایی، جهت تمرین مهارت شنیداری عمومی کتاب های Tactics for listening در دوسطح مبتدی و پیش متوسطه و جهت تقویت مهارت شنیداری آکادمیک کتاب های North star در سه سطح پیش متوسطه ، متوسطه و فوق متوسطه و نیز جهت یادگیری و تمرین لهجه امریکایی کتاب American Accent Training در نظر گرفته شده است.

زبان آموزانی که تمایل دارند با لهجه بریتانیایی آشنا شده و در این زمینه تمرین داشته باشند می توانند از کتاب های Just listening and Speaking که در سه سطح پیش متوسطه ، متوسطه و فوق متوسطه موجود است و یا از کتاب Listen Here که در سطح متوسطه طراحی شده است استفاده کنند. و برای آن دسته از زبان آموزان علاقه مند به لهجه استرالیایی کتاب های Listening to Australia در نظر گرفته شده است.