Services


بسته های آزمون

نمونه های ( برگزار شده ) امتحان IELTS

در کنار برگزاری این امتحانات متقاضیان توانسته از بسته های سه تایی آزمونهای امتحانی تستهای برگزار شده اخیر استفاده نموده تا در کنار مطالعات، همواره بتوانند خود را در توالی خاصی مورد ارزیابی قرار دهند. این بسته ها همانند امتحان شبیه سازی شده برگزارشده دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

به این دسته از داوطلبینی که تمایل به استفاده از این بسته ها دارند باید توصیه شود که همواره و پیوسته دانش و مهارت خود را مورد سنجش قرار ندهند. در کسب مهارت ٬ علم ودانش در ابتدا تلاش نموده و به طور منظم و سازمان یافته ای متناسب با برنامه ریزی مطالعاتی و آموزشی خود در پی تجزیه و تحلیل مهارتهای خود باشند. برای خرید بسته های آموزشی هر یک از آزمونها در تاریخ ارائه شده مراکز بروی آن کلیک نمایید.