Levels


Upper-Intermediate

Upper-intermediate Level (سطح بالای متوسط )

  • آشنایی با ساختارهای تقریبا پیشرفته انگلیسی در سطح بالای متوسطه
  • آشنایی با موضوعات و موارد مورد بحث در سطح بالای متوسطه
  • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در سطح متوسطه
  • تأکید بر استفاده از ساختارهای رایج در گفتار و واژگان طبیعی و مانوس محیطی
  • آشنایی و تمرینِ جملات کاربردی در گفتار در موقعیتهای گوناگون مانند گفتگو راجع به یک فعالیت روزمره، تجربیات در محل کار، داستانهای خبری، تفاوتهای فرهنگی، رژیم غذایی، گفتگو راجع به تغییرات و ....
  • آشنایی با قوانین دستوری ریز زبان و حذف غلطهای رایج دستوری،لغوی و تلفظی
  • ترغیب فراگیر برای افزایش دقت در تلفظ و کار برد لغات
  • درک کامل از متون شنیداری زبان( ازمکالمات رایج حدودا 100 درصدو مکالمات فیلمها 80درصد، سایرمتون تخصصی تر تا 80 درصد)
  • آشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبریج FCE و توانایی شرکت و دریافت مدرک امتحان مذکوره
ثبت نام