Levels


TOEFL

TOEFL Level (سطح تافل)

  • آموزش چهار مهارت اصلی گفتاری، شنیداری، خوانداری و نوشتاری در زبان انگلیسی متناسب با آزمون TOEFL iBT (برای دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاهای آمریکایی و کانادایی)
  • برنامه ریزی و آماده سازی داوطلب برای کسب نمره حد نصاب مؤسسات و دانشگاه‌ها و مراکز علمیِ مختلف و یا مورد نظرِ داوطلب
  • ارائه دوره ها توسط دپارتمان آموزشی تایم کاملاً اصولی در دو مرحله TOEFL 1( آشنایی با مبانی ابتدایی و زیر مهارتهای لازم در چهار مهارت، افزایش دامنه واژگان علمی/تخصصی مرتبط با آزمون، آشنایی با مهارت یادداشت برداریو نقل بیان با لغاتی متفاوت) و TOEFL 2( آشنایی با تکنیکها و مبانی تست زنی و آشنایی باروشهای نوین برای استفاده از دانش لغوی، دستوری آموخته در دورهای قبلی)
  • برگزاری امتحانات شبیه سازی شده تست در محیطی کاملا مشابه با مرکز امتحان
  • نظارت مستمر برفرآیند آموزشی فراگیر و ارائه برنامه ریزی مطالعاتی فردی
ثبت نام