Levels


Pre-Intermediate

Pre-intermediate Level (سطح پیش متوسط )

  • یادگیری زبان انگلیسی با تأکید بیشتر بر استفاده مکرر از کلمات آموخته شده در مهارت گفتاری
  • افزایش سرعت مهارت گفتاری فراگیر و کم شدن فاصله میان جملات گفتاری
  • معرفی ساختارهای دستوری پرکاربرد به فراگیر در قالب گفتگو
  • افزایش قدرت تمرکز و درک فراگیردر مهارت شنیداری
  • آموزش و استفاده مکرر از جملات کاربردی در گفتار در موقعیت‌های گوناگون مانند ارائه‌ی شرح‌حال، توصیف مکانهای مختلف، گفتگو راجع به آب و هوا، گفتگو راجع به تجربیات گذشته، مکالمه در مرکز خرید، آشپزی، انگلیسی در سفر، توصیف جشنواره‌های جهانی و گفتگو راجع به گردشگری و ...
  • قرار گرفتن زبان‌آموزان در موقعیت‌های شبیه سازی شده در داخل کلاس و ترغیب به توصیف دقیق تر از موضوعات گفتاری به منزله ایجاد اعتماد به نفس در زبان‌آموز و انجام امور شخصی روزمره
  • درک دقیقتر از متون شنیداری زبان( ازمکالمات رایج حدودا 70 درصدو مکالمات فیلمها 50درصد، سایرمتون تخصصی تر تا 30 درصد)
  • آشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبریجPET و توانایی شرکت و دریافت مدرک امتحان مذکوره
ثبت نام