Books


IELTS

معرفی کتاب IELTS

یکی از بزرگترین چالشهای داوطلبین امتحان IELTS ٬ انتخاب منابع آموزشی و تمرینی برای این امتحان است. اکثر کتب موجود در بازار یا در ارائه مطالب خود نظم کافی نداشته و یا مطالب ارائه داده شده همه بطور یکسان بسط داده نشده اند٬از اینرو فراگیران به ناچار برای تمرین کردن یک مبحث ناچار به خرید کتابهای گوناگون شده که در نتیجه این امر موجب پراکندگی منابع و آشفتگی زبان آموز می شود٬ گروه آموزشی تایم برای رفع این مسئله ٬ مجموعه ای برای مهارتهای Listening٬ Reading در دو جلد فراهم نموده است

در طراحی شده برای Reading ٬ بنا به نوع سؤالات موجود٬ سر فصل ها تفکیک داده شده اند تا داوطلبین این امتحان هم در به کار بردن تکنیک ها و هم در انجام تمرینهای بیشتر در هر فصل آسوده عمل نمایند در جلد مربوط به Listening همچنین بنا به چهار قسمت امتحان اصلی این تفکیک حاصل شده است ولی علاوه بر آن، دو بخش دیگر هم در ابتدا در دو سطح متوسطه و بالای متوسطه گنجانده شده است که فراگیران در ابتدا این امتیاز را داشته باشند تا با گویش ٬ تلفظ و نوع سؤالات معمول امتحان های متداول انگلیسی بریتانیایی آشنا شده و در ۴ قسمت بعدی مرتبط با این مهارت نتیجه بهتری را تحصیل نمایند. در جمع آوری این مجموعه دو جلدی از ده ها کتاب به عنوان منابع استفاده شده به طوری که تمامی سؤالات نزدیک با استاندارد امتحانی گزینش شده و در اختیارزبان آموزقرار گیرند.