Courses


دوره های تجاری

دوره زبان انگلیسی برای Business

این دوره مخصوص زبان آموزاني میباشد که از تسلط نسبتا خوبی بهره می برند و بنابه نیاز خود تمایل داشته درمحیط کاری و تخصصی خود نیز توانمند ظاهر شوند. در کنار آموزش ساختارهای زبانی، فراگیران این دوره ها بنا به نیاز خود می توانند از مبانی و خط مشهای نوین ارایه داده شده ازدانشگاه OXFORDدر سرفصلهای زیر در محیط کار خودنیز نهایت استفاده را داشته باشند:

  • دوره هاي تجاري مذاکره (English for Negotiating)
  • دوره هاي تجاري ایمیل(English for Emails)
  • دوره هاي تجاري جلسات(English for Meetings)
  • دوره هاي تجاري ارایه مطالب(English for presentations)
  • دوره هاي تجاري اجتماعی(English for Socializing)
  • دوره هاي تجاري تماس تلفن(English for Telephoning)
  • شایان ذکر است تمای فراگیران می بایست حداقل سطح متوسط زبان را داشته تا بتوانند از این دوره های تخصصی نهایت استفاده را ببرند.

ثبت نام