Levels


Advanced

Advanced Level (سطح پیشرفته)

  • یادگیریِ گفتار و ساختارهای پیشرفته انگلیسی در موقعیتهای مختلف
  • آشنایی با موضوعات و موارد مورد بحث در سطح کاملا پیشرفته و جزئی
  • آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در سطح پیشرفته
  • تأکید بر استفاده از ساختارها ، واژگان کاملا رایج و طبیعی در محاوره های طولانی
  • ترغیب فراگیر برای استفاده از تمامی ساختارها، ترکیبات و واژگان زبان بطور صحیح و اصولی
  • آشنایی با قوانین دقیق تر دستور زبان و حذف غلطهای ریز دستوری،لغوی و تلفظی
  • درک و استنباط عمبق از متون شنیداری زبان( ازمکالمات رایج حدودا 100 درصدو مکالمات فیلمها 95درصد، سایرمتون تخصصی تر تا 90 درصد)
  • آشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبزیج CAE و توانایی شرکت و دریافت مدرک امتحان مذکوره
ثبت نام